Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

          (Részlet)                                    

 

                                                      

                                       

                                      A Házirend célja, hatálya

 

A Házirend célja, hogy szabályozza az intézmény mûködési rendjét, a lakók és a munkatársak együttmûködésének kereteit, a hozzátartozókkal, látogatóikkal való kapcsolattartás szabályait.

A Házirend meghatározza az ellátás igénybevételének feltételeit és bemutatja az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, az intézmény keletkezési módját, az együttélés szabályait, az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak használatára vonatkozó elõírásokat, a lakók pénzének, vagyontárgyainak kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint a panaszok kivizsgálásának rendjét, az Érdekképviseleti Fórum mûködését.  

Jelen Házirend hatálya kiterjed az otthon valamennyi lakójára, az intézménnyel  munka-jogviszonyban lévõ személyzetére, dolgozójára, az intézmény és a fenntartója  munkaszerzõdése alapján közremûködõ személyekre, valamint az intézménybe érkezõ látogatókra.                                                                  

                                                               

                         Az intézményi ellátás igénybevételének módja,

                             az intézmény tájékoztatási kötelezettsége

 

Az intézménybe történõ felvételekrõl - kérelem alapján - az intézmény vezetõje dönt a 9/1999. (XI.24.). SZCSM. rendelet  szerint. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezetõ intézkedése alapozza meg. A kérelem benyújtása elõtt a szolgáltatást igénybe venni kívánó, valamint törvényes képviselõje személyesen is tájékozódhat az intézmény mûködésérõl.

Az intézményt – a bentlakók nyugalmának tiszteletben tartásával – az intézetvezetõ, vagy az általa megbízott személy vezetésével az érdekeltek megtekinthetik, a Házirendet számukra is hozzáférhetõvé kell tenni.                                                               

                                                    

Az intézményi elhelyezés a szociális gondoskodásra, ápolásra szoruló személy, és  a törvényes képviselõjének irásban benyújtott, az intézet címére eljuttatott kérelmére  történik, melyen a kérelmezõ kezelõorvosa az egészségi állapotára, a törvényes képviselõje a jövedelmére  vonatkozó adatokat is feltünteti.                         

 

Amennyiben soron kivüliséget igényel a leendõ ellátott, a kérvényben és az orvosi javaslatban is meg kell jelölni az okot. Több soron kivüliséget indokló ok fennállása esetén az intézmény orvosának, a fenntartó, valamint az intézetvezetõ dönt az elhelyezésrõl a várólista és a szabad kapacitás függvényében.

 

Az intézménybe való beköltözés elõtti környezettanulmány és elõgondozás idópontjáról, valamint a beköltözés várható dátumáról – a sürgõsség és a férõhelyek alakulásának függvényében – az intézmény vezetõje írásban értesíti az ellátást igénylõt/törvényes kéviselõjét.

Amennyiben a férõhely elfoglalásánál bárminemû akadályoztatás áll fenn, az ellátást igénylõ/törvényes képviselõ köteles hitelt érdemlõ módon azt az intézmény felé haladéktalanul jelezni. Elmulasztása esetén a férõhelyet a következõ várakozó tölti be.

 

Az értelmi fogyatékos férõhelyre várakozónak a kötelezõ alapvizsgálattal, a pszichiátriai beteg sorbanállónak három hónapnál nem régebbi szakvéleménye, pszichiátriai zárójelentése szükséges.

    

Beköltözéskor szükséges dokumentumok:

 

 • kórházi zárójelentések, pszihiátriai szakvélemény  (3 hónapnál nem régebbi),
 • gondnokság alá helyezési határozat (bírósági itélet, igazságügyi szakértõi vélemény)
 • negatív mellkas rtg, bõrgyógyászati igazolás, székleteredmény,
 • az ellátást igénylõ havi rendszeres jövedelmérõl igazolások,
 • TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • közgyógyászati igazolvány fénymásolat (ha rendelkezik vele).

 

Az intézet vezetõje a leendõ lakó elõgondozását (I.-II.) megszervezi és azt     biztosítja.

A felvételi kérelem beérkezésétõl számított húsz napon belül az elõgondozással megbízott szakmai dolgozó elvégzi a 9/1999. (XI.24.) SzCsM.rendeletben elõírtak szerint az elõgondozás I. szakaszát. Az elõgondozás II. szakaszára a beköltözést megelõzõen legfeljebb 10 nappal korábban kerül sor.

Amennyiben az ellátást igénylõ, illetve törvényes képviselõje nem ért egyet az intézet vezetõjének, illetve a szakmai dolgozó döntésével 8 napon belül panasszal fordulhat a fenntartóhoz, Tépe Község Polgármesteri Hivatalához, 4132 Tépe, Rákóczi utca. 1. sz.

                                                       

 

Az elõgondozás célja: az ellátást igénybe vevõt az elõgondozást végzõ személy – személyre szabottan – lehetõség szerint legjobban felkészítse az intézményi elhelyezésre, tájékozódjon a megfelelõ ellátás érdekében a kérelmezõ egészségügyi-, pszichés-, mentális állapotáról, valamint szociális helyzetérõl.

                                                               

Az elõgondozás idõszakában a kérelmezõt mentális és pszichés állapotnak megfelelõen tájékoztatni kell az intézmény szolgáltatásairól, azok díjairól, a Házirendjérõl, valamint az elhelyezés várható idejérõl.

 

A felvételrõl szóló döntés után az intézetvezetõ a kérelmezõt/törvényes képviselõt értesíti a férõhely elfoglalásának és a Megállapodás megkötésének idõpontjáról.

 

Az intézményi jogviszony a Megállapodás megkötésével jön létre, gondozásának  kezdete a Megállapodás aláírásának idõpontja.

 

Felvételkor az új lakó/törvényes képviselõ/hozzátartozó tájékoztatást kap:

  

 • az intézményben biztosított ellátás tartalmáról,
 • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 • az intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás,
 • látogatás, távozás, valamint a visszatérés rendjérõl,
 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról,
 • az intézmnyi jogviszony megszûnésének eseteirõl,
 • az intézmény Házirendjérõl,
 • a fizetendõ térítési díjról, teljesítésének feltételeirõl és módjairól, továbbá a mulasztás következményeirõl,
 • az ellátás igénybe vevõ jogairól és érdekeit képviselõ elérhetõségérõl, esetleges panaszjoga gyakorlásának módjáról.

 

A jogosult/törvényes képviselõje az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:

 

 • az elõzõ pontban meghatározott tartalmú tájékoztatásban foglaltak,

 tudomásulvételérõl, azok tiszteletben tartásáról,

 • adatokat szolgáltatni az intézményben törvény alapján elõírt és vezetett nyilvántartásokhoz,
 • nyilatkozni arról, hogy az ellátást igénybe vevõ helyzetével, életével kapcsolatos

lényeges információk, élethelyezetek megváltozásáról,

 • elhalálozás esetén a szükséges teendõkrõl,
 • költõpénz biztosításáról.

                                                             

Az intézmény vezetõje köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat, hozzátartozóját/törvényes képviselõjét:

  

                                                                                            

 • az ellátást igénybe vevõ állapotáról,  annak lényeges változásáról,
 • az egészégügyi intézménybe, kórházba való felvételérõl,
 • az ellátott kötelezõ, vagy ajánlott szakorvosi vizsgálatának helyérõl, idõpontjáról, szükségességérõl,
 • a foglalkoztatásához szükséges felülvizsgálatokról,  szakvélemények elkészítésérõl,
 • az áthelyezés kezdeményezésérõl, illetõleg kérelmezésérõl,
 • az esetleges díjfizetés hátralékról, illetve tulfizetések összegérõl.

                                                          

 

               

Az elhelyezési körülmények

 

 

Az otthon biztosítja a lakók által használt szobákban az életvitelszerû, folyamatos tartózkodást, az évszaknak megfelelõ fûtést, világítást, valamint a meleg vízzel való ellátást.A lakók részére folyamatosan rendelkezésre állnak a részlegenként kialakitott társalgók, vizesblokkok, az épületeket közötti zöldterületek,  (benne a megépített kerthelyiség) felszerelései a kulturált – igény szerinti elkülönítettebb – szabadidõ eltöltését szolgálja.

Az intézmnyben kialakításra került foglalkoztató helyiségek (II. épületben és a foglalkoztató épületben) amelyek a szabályozott keretek között, mentálhigiénés  munkatársak irányítása és felügyelete mellett hivatott tartalmasabbá és szinesebbé tenni lakóink hétköznapjait.

                                                             

 

 Az együttélés általános szabályai, a lakók egymás közötti, a lakók és a személyzet           

                kapcsolata, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás szabályai                                             

 

A Házirend iránymutatásul szolgál és megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését.

Intézményi lakó csak érvényes Megállapodással rendelkezõ személy lehet, aki a Házirend megismerését és tudomásulvételét aláírásával igazolja, bárminemû akadályoztatása esetén ezt a törvényes képviselõje teszi meg.

Minden, az intézet területén tartózkodó személlyel szembeni alapvetõ elvárás, hogy tiszteletban tartsa a másik ember alapvetõ emberi jogait, emberi méltóságát, emberi kapcsolatok általánosan elfogadott normái szerint éljen és viselkedjen, valamint olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti, nem zavarja mások nyugalmát, személyiségi jogait.

 

 

                                                                

                                                Lakók és a gondozóik jogai

 

Az intézmény valamennyi lakójának joga van:

   

 • a személyes és magánéletül adatainak védelméhez,
 • az intézet által biztosított teljes körû ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére,az egyéni bánásmódhoz,
 • az intézet mûködésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.

 

 

 

 

                                                             

                                       

Az intézmény napirendje:

 

Felkelés, mosakodás, öltözködés: a reggeli felkelés idõpontja nem meghatározott, de figyelemmel kell lenni a többi lakó nyugalmára és az étkezések idõpontjára.

 

Étkezések ideje: Reggeli:   I. csoport     7.30 -  8 óra,    II. csoport    8  -8.20 óráig

                              Tizórai:                       10.00 -10.15 óráig

                              Ebéd:       I. csoport   12.30 -13 óra,     II. csoport  13-13.30 óráig

                              Uzsonna:                    15.00 -.15.15 óráig

                              Vacsora:  I. Csoport  17.00 – 17.30 óra,  II.csoport   17.30-18.óráig.

 

Gyógyszerosztás: étkezések alkalmával, illetve az orvos elõírása szerint.                

 

                                                              15

Szociális foglalkoztatás:fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatottaknak : napi 4 óra

                                                                                                             8- 14.30-ig

                                             munka-rehabilitációs foglalkoztatottaknak: napi 4 óra.

                                             Munkaköri leírásnak megfelelõen.

                                  

Esti tisztálkodás: vacsora után bármikor, inkább 22 óráig.

 

Lefekvés ideje: nem szabályozott, de ügyelni kell a korán fekvõk nyugalmára, a lakószobákban 22 óra után rádiót hallgatni, tv-t nézni csak közös megegyezéssel lehet.

A közös helyiségekben szórakoztató eszközöket csak csökkentett hangerõvel szabad üzemeltetni 22 óra után.

 

Látogatási idõ: nincs szabályozva, de lehetõleg reggel 8 órától este 18 óráig.

 

Az ápolói-gondozói részlegen a mûszakváltás idõpontja: reggeli         6.30 óra.

                                                                                                esti            18.30 óra.

 

Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok,

 szolgáltatások köre és térítési díja

 

Az intézet szervezi és biztosítja a személyi higiénia körébe tartozó egyes ellátások (nõi fodrász, kozmetika, személyszállítás stb.) helyben történõ igénybevételének feltételeit.                                                                  

A szolgáltatások elérhetõsége és a szolgáltatók által alkalmazott díjakat elõre közölt összegben, melyet az ellátottnak kell megfizetnie.  

 

Az intézmény önköltséges áron közösségi programokat szervez.

 

Az üdülések, kirándulások, szinházlátogatások és egyéb programok szervezésekor a mentálhigiénés munkatársak, a szabadidõ szervezõ az elérhetõ legnagyobb mértékû fizetési kedvezményt igyekeznek elérni, de az intézetben mûködõ „Otthonunk lakóiért Közalapítvány" költségvetésébõl is. Egy-egy program kötlségérõl az elõkészítés és szervezés során megfelelõ idõben adunk tájékoztatást minden lakónak.

                                                                                                   

Önköltséges kirándulások, üdülések alkalmával a kísérõként munkát végzõ személyzet (feladatuk: az irányítás, csoport felügyelete, szükség esetén a gyógyszerelés, akut rosszullétek ellátása, a lakók egésszégi és pricshés állapotának megfigyelése, önellátásban segítségadás stb.) költségeit – utazás, szállás, belépõdíjak stb.- az adott program járulékos költségeként figyelembe kell venni. A kísérõk létszámát a csoporttagok egészségi és pszichés állapotának figyelembevételével az intézményvezetõ programonként egyedileg állapítja meg (általában 8-10 lakóra 2 fõ kísérõ szükséges.

                                                           

 

 

Cikkek

Házirend II. (részlet)

2014.12.05